Kod 1810

Allmänna hyresvillkor 2017-06-01

  1. Utrustningens brukande Förhyrd utrustning får brukas endast av hyrestagaren/kunden för dennes räkning i Sverige. Hyrestagaren ansvarar för att följa gällande trafikbestämmelser inklusive lastvikt, däcktryck och parkeringsbestämmelser vid brukande av förhyrd utrustning. Hyrestagaren svarar för och betalar eventuella böter/avgifter för parkeringsförseelser eller vid brukande i övrigt.
  2. Hyra och dröjsmål med betalning Hyrestagaren ansvarar för att eventuell hyra erläggs vid utlämnandet. Hyresförmedlaren äger rätt att begära ett depositionsbelopp. Fakturering erbjuds inte.
  3. Utrustningens skötsel Hyrestagaren skall väl vårda utrustningen. Hyrestagaren ansvarar för skada som orsakas uppsåtligen eller av vårdslöshet.
  4. Besiktning Hyresförmedlaren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.
  5. Fel, skada eller stöld  m.m Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta hyresförmedlaren vid fel, skada eller stöld av fordonet för att komma överens om vilka åtgärder som skall vidtas. Förhyrd utrustning är försäkrad. Hyrestagarens självrisk gentemot hyresförmedlaren är 1500 kronor. Om fordonet vid återlämnandet är vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning har hyresförmedlaren rätt att ta ut en skälig kostnad för återställande av fordonet.
  6. Begränsning av skada Det åligger hyrestagaren att vidta skäliga åtgärder för att begränsa ev. skada. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t ex att stödhjul/ben inte fällts upp.
  7. Återlämnande av förhyrd utrustning Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet på den plats där det avhämtats. Hyrestagaren har rätt att återlämna fordonet före utgången av den överenskomna hyrestiden. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Hyresförmedlaren och hyrestagaren skall om möjligt gemensamt besiktiga fordonet för bedömning av dess skick.
  8. Hyresförmedlarens hävningsrätt mm Hyresförmedlaren har rätt att häva avtalet om a) hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot hyresförmedlaren b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger c) fordonet inte återlämnas i tid d) hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal som är av väsentlig betydelse för hyresförmedlaren.
  9. Behandling av personuppgifter Hyresförmedlaren behandlar hyrestagarens  personuppgifter enligt personuppgiftslagen PUL.